Styrelsens arbete

Styrelsen har under den hittills gångna mandatperioden 2016-2017 fått mycket uträttat till gagn för föreningen och dess medlemmar och ytterst de hjärtsjuka barnen.

Orättvis fördelning av habiliteringsresurser

Bland de uppgifter styrelsen arbetat hårt med är att verka för att även barn med hjärtsjukdom kan få ta del av habiliteringens resurser-något som på många håll förmenas de svårt hjärtsjuka barnen ”bara” för att de inte har något neurologiskt handikapp och trots att flera av de resurser habiliteringen förfogar över, skulle vara nödvändiga även för de svårast hjärtsjuka barnen. I samarbete med Hjärtebarnsförbundet har styrelsen distribuerat en enkät till alla personalkategorier som arbetar med hjärtsjuka barn för att kartlägga tillgången på habilitering i olika delar av landet. Enkäten är nu besvarad av de flesta personalkategorier involverade i barnhjärtsjukvården och är f.n. under sammanställning. Den kommer därefter att skickas ut till olika remissinstanser innan den till slut presenteras för Socialstyren. Socialstyrelsen har uppmärksammats på problemet och lovat att trycka på för att få en ändring till stånd om resurserna inte delas mellan alla behövande barn oavsett handikapp.

ST-utbildningen i bl.a Barnkardiologi

Den 17 februari 2015 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat att meddela nya föreskrifter och allmänna råd om de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för specialistkompetens (Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Målbeskrivningar 2015) bl. a i Barnkardiologi.I målbeskrivningarna anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ST-läkaren ska utveckla underspecialiseringstjänstgöringen, och hur de förväntas ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens yrkesutövning. Styrelsens arbete med att utarbeta innehållet i specialistutbildningen i Barnkardiologi på uppdrag från Socialstyrelsen pågår fortlöpande och publiceras efter hand på vår hemsida.

Föreläsningar med Barnkardiologiskt tema

Föreläsningarna fortsätter traditionellt att hållas av styrelseledamötena och representanter från föreningen under Barndagarna och Kardiovasculära vårmötet. De hålls på helt ideologiska villkor för att kunna tillmötesgå behovet av vidareutbildning och certifierad randutbildning för blivande barnkardiologer och allmän-pediater. Som vanligt finns de att titta på i efterhand på vår hemsida.

Vårdprogrammen

Vårdprogrammet för PDA har uppgraderats. Vårdprogrammen har också berikats med handläggning och riskbedömning av barn och ungdomar med ADHD vid läkemedelsbehandling utifrån kardiell synvinkel och är riktat till såväl auktoriserade förskrivare som barnkardiologiskt arbetande barnläkare. Vidare har rekommendationer om endokarditprofylax vid tandextraktioner e.t.c. uppdaterats-se nedan. Vi är tacksamma om ni som hittat till vårdprogrammen sprider sidan vidare…

Endokarditprofylax

Tidigare rekommendationer om av antibiotika-profylax vid tandingrepp avskaffades av LMV 2012 i det närmaste helt. Detta ledde till protester bland hjärtläkare som ansåg att rekommendationerna från ESC (Europeiska Kardiologföreningen) borde gälla. Dessa uppdaterades 2015 med väsentligen samma innehåll. Läkemedelsverket publicerade 16 0303 efter ett möte tillsammans med representanter för Sveriges kardiologer, ett tillägg:  Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit kan dock övervägas efter individuell bedömning av ansvarig läkare till patienter med hög risk för endokardit definierade av European Society of Cardiology 2015 .Styrelsen har efter att nya rekommendationer om indikationer för endokarditprofylax fastställt (se vårdprogrammen på hemsidan) , åtagit sig att utvärdera konsekvenserna av de nya rekommendationerna med hjälp av tillägg i SWEDCON-registret. Under våren 2017Vi återkommer med utvärderingen av bortskaffandet av endokarditprofylax enligt tidigare rekommendationer under hand och kommer att reagera på en ev.plötslig ökning av endokardit igen. Ni som har editeringsrättigheter i Swedcon, kom ihåg att registrera alla säkerställda fall där.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd för Barnmedicin

Barnläkarföreningen har under flera år verkat för att skapa en kunskapsbank med nationella rekommendationer liknande den som sedan länge finns i Norge.I augusti 2016 startade så arbetet med ”Nationellt kliniskt kunskapsstöd för Barnmedicin”. Arbetet organiseras via Sveriges kommuner och landsting, SKL. Styrelsen har av Barnläkarföreningen anmodats bidra med Barnkardiologiska ämnen. Arbetet med det Barnkardiologiska bidraget inleddes under ett förlängt styrelsemöte som hölls i Stockholm september 2017.

Årsmöten

Läs gärna tidigare verksamhetsberättelser styrelsen redovisat i samband med årsmötena. Det är ett bra sätt att fort bli insatt i styrelsens arbete med föreningens angelägenheter både interna och gentemot våra samarbetspartners. Där framkommer bl.a att vi formellt är en delförening till BLF och åtnjuter därmed samma resurser som de andra delföreningar.

Ekonomin

Svensk Barnkardiologisk Förening är en ideell förening utan löpande inkomster eller utgifter. Till föreningen är knutet ett konto där det insättes överblivna medel t.ex. från nationella och Nordiska möten. Då vi inte har några medlemsavgifter har kontot med behållningen från ett Nordiskt Barnkardiologiskt möte i Stockholm, sakta men säkert dränerats och man har börjat skönja botten på skattkistan. Kontot har emellertid överaskande nyligen fått en välkommen tillökning i form av ett bidrag från BLF som fördelat överskottet från Barndagarna i Stockholm våren 2015. Alla delföreningar som med föreläsningar under mötet bidragit till vidareutbildningen av barnläkare under mötet fick del av överskottet och därmed ett bevis på uppskattning av arbetet som nedlagts i samband med föreläsningarna. Saldot per 17-04-10 uppgår till 33.136 kr.

Vår webb-sida är glädjande välbesökt vilket bl a öppnat för möjligheten att kommunicera med medlemmarna via den i stället för via andra pappersalternativ och utskick med vidarebefordran. Vi önskar oss för framtiden att även andra medarbetare vill delta i web-sidans utformning.

Våra styrelsemöten hålls numera över Gertrud med en mycket hög teknisk och medicinsk kvalité och lovar fortsatt gott för framtiden. Ett flertal uppskattade Gertrud-seminarier finns att titta på i efterhand. Titta närmare under” Gertrud-seminarier” i toppmenyn hur man gör! Vi arbetar i styrelsearbetet för att ytterligare öka utnyttjandet av Gertrud-systemet på både mottagar-och sändarsidan och hoppas med hjälp av det, att kunna korta sträckorna mellan orter och öka informationsutbyte till gagn för hjärtbarnen och oss som vårdar dem.

Tisdagen 4 april 2017

För styrelsen

Peter Munkhammar


access_time 2017-10-10 12:20:18

forum Kommentarer

Kommentera

event Kalender

Inga kategorier.