ST-utbldning i barnkardiologi

Socialstyrelsens målbeskrivning för specialistutbildning SoSFS 2015:8
2014 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat att meddela nya föreskrifter och allmänna råd om de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för specialistkompetens (Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar).

I målbeskrivningarna anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ST-läkaren ska utveckla under specialiseringstjänstgöringen, och hur de förväntas ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens yrkesutövning.

I målbeskrivningarna finns specialitetsövergripande delmål (a och b) och specialitetsspecifika delmål (c). Delmålen a och b är i princip lika utformade för alla specialiteter.

Delmål c1–c4 är gemensamma för de barn- och ungdomsmedicinska grenspecialiteterna barn- och ungdomsallergologi, barn- och ungdomshematologi och onkologi, barn – och ungdomskardiologi, barn- och ungdomsneurologi med habilitering samt neonatologi. Särskilda delmål för barnkardiologisk specialistutbildning finns angivna under c5-c12 som börjar på sidan 68

Generell Checklista
Föreningens styrelse har utgående från Socialstyrelens målbeskrivning utarbetat en generellt checklista med krav på praktiska färdigheter (sid 1) och lista över barnkardiologiska sjukdomstillstånd man behöver konfronteras med och kunna handlägga under ST-utbldningen (sid 2) som krav för ST-utbildningen i Barnkardiologi, utan hänsyn till specifikt lärocentrum.

Generell utbildningsplan
Föreningens styrelse har utarbetat en generell utbildningsplan för specialistutbildning i Barnkardiogi vid region-sjukhus och Läns-lasarett/Central-lasarett. Det står respektive utbildningsort med nödvändiga resurser och kompetens att i samråd med ST-läkaren utarbete an ”lokal” utbildningsplan som uppfyller momenten i den allmänna checklistan och därmed uppfyller utbildningskraven


access_time 2017-02-28 15:30:06

announcement Nyheter

event Kalender

Inga kategorier.